Çalışan Aydınlatma Metni

PDF DOSYA


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye'de kurulu  0196074358100015 Mersis Numaralı, Ş.BAKKAL MH.BAĞDAT CD.K.ÖZALP SK.KOŞAR İŞH.N.15 B BL.K3 D7-8 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde bulunan CADDE SANAT MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Hukuka uygun şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven ilişkisinin tesisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir.

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile ve iş ilişkisinin gerektirdiği üçüncü kişilerle paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

A-      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Firmamız tarafından, çalışanlara ilişkin kendileri tarafından sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.

İşlemeye konu olabilecek kişisel verileri kategorilerimiz aşağıdaki gibidir:

         Ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleri

         Eğitim Bilgisi

         Finansal

         Görsel Veri

         Hukuki işlem bilgisi

         İletişim

         Kimlik Bilgisi

         Mesleki deneyim

         Özlük

         Sağlık

 

B-      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi doğrultusunda, işveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

İşyerinin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanmasını yerine getirmek için ortamın görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

C-      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

         Bilgi güvenliği sürecinin yönetilmesi

         Çalışan için Sözleşmenin kurulması ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi

         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi

         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi

         İnsan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

         İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışan için Sözleşmenin kurulması ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

         İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

         Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi

         Mal, hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yönetilmesi

         Mevzuattan  doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve şirket yönetimi

         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi , Mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yönetilmesi

         Şirketin temsili

         Tedarik zinciri faaliyetleri süreçlerinin yönetilmesi

         Yönetim faaliyetleri

         Öğrenci/veliler ile ilişkilerin ve hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi

 

D-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşbirliği içinde olduğumuz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Şirket e-postalarının hosting ve domain hizmeti kapsamında sunucuları Türkiye’de bulunan ticari şirketler ile kişisel veriler paylaşılmakta olup; aynı şekilde ticari ilişkiler kapsamında üçüncü şahıs firma ve gerçek kişiler ile verileriniz paylaşabilmektedir.

Kişisel verilerinizi;

         Müşterilere, hizmet sağlayıcılara, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara

         Hizmet Sağlayıcılar, diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

         Mal ve hizmet Sağlayıcılar, diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

         Müşteriler, Hizmet Sağlayıcılar ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

İle paylaşmaktayız.

E-      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle tarafınızdan açık rıza alınmadan paylaşılmamaktadır.

F-       HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CADDE SANAT MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS NO:  0196074358100015

ADRES:  Ş.BAKKAL MH.BAĞDAT CD.K.ÖZALP SK.KOŞAR İŞH.N.15 B BL.K3 D7-8 KADIKÖY/İSTANBUL

ÇALIŞAN AD- SOYADI:

TARİH                  :

İMZA                    :

(Bilgilendirme metnini okudum

El yazısı yazılacak.)